اعضای اصول و مبانی اطلاع رسانی 30495844

تب‌های اولیه

ضمن خدمت
ضمن خدمت
اصول و مبانی اطلاع رسانی
اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : اصول و مبانی اطلاع رسانی 30495844
  • نظری: 8.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 8 ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: 200
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
تصویر 4322203132
4322203132
تصویر 4322965210
4322965210
تصویر 4310319874
4310319874