اعضای حقوق شهروندی در نظام اداری سال 1400 30495779

تب‌های اولیه

ضمن خدمت
ضمن خدمت
حقوق شهروندی در نظام اداری سال 1400
اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : حقوق شهروندی در نظام اداری سال 1400 30495779
  • نظری: 8.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 8 ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: 200
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
تصویر 4310319874_1
4310319874_1
4310005136
تصویر 4322965210
4322965210
تصویر 4322924522
4322924522
تصویر 0062008455
0062008455