اعضای پدافند فنی و مهندسی 30494896

تب‌های اولیه

ضمن خدمت
ضمن خدمت
پدافند فنی و مهندسی
اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : پدافند فنی و مهندسی 30494896
  • نظری: 20.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 20 ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: 50
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
تصویر 4320803434
4320803434
تصویر 4322229891
4322229891
تصویر 4323033044
4323033044
تصویر 5809698212
5809698212
تصویر 4322924522
4322924522