اعضای دوره الکترونیکی آموزش سبک زندگی دینی 30494144

تب‌های اولیه

ضمن خدمت
ضمن خدمت
دوره الکترونیکی آموزش سبک زندگی دینی
اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : دوره الکترونیکی آموزش سبک زندگی دینی 30494144
  • نظری: 8.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 8 ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: 200
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
تصویر 5809592597
5809592597
تصویر 4310319874
4310319874