اعضای آداب و اسرار نماز(1394) 30494136

تب‌های اولیه

ضمن خدمت
ضمن خدمت
آداب و اسرار نماز(1394)
اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آداب و اسرار نماز(1394) 30494136
  • نظری: 28.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 28 ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: 150
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
تصویر 5809592597
5809592597
تصویر 4391136902
4391136902
تصویر 5099139221
5099139221
تصویر 4324679711
4324679711
تصویر 4322179568
4322179568