اعضای ایمنی برق 30493516

تب‌های اولیه

ضمن خدمت
ضمن خدمت
ایمنی برق
اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : ایمنی برق 30493516
  • نظری: 4.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 4 ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: 165
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
تصویر 4310262023
4310262023
تصویر 4324300224
4324300224
تصویر 4324656371
4324656371
تصویر 4322978983
4322978983
تصویر 4323569696
4323569696