آشنایی با مواد خطرناک (هازمت)- سال 1401 30510331

تب‌های اولیه

ضمن خدمت
ضمن خدمت
آشنایی با مواد خطرناک (هازمت)- سال 1401
اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آشنایی با مواد خطرناک (هازمت)- سال 1401 30510331
  • نظری: 24.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 24 ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: 100
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات: