اصول آواربرداری - سال 1402 30510317

تب‌های اولیه

ضمن خدمت
ضمن خدمت
اصول آواربرداری - سال 1402
اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : اصول آواربرداری - سال 1402 30510317
  • نظری: 24.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 24 ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: 100
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات: