آزمون غیر حضوری شهرداری- سال 1401(مدیریت بحران) 30510070

تب‌های اولیه

ضمن خدمت
ضمن خدمت
آزمون غیر حضوری شهرداری- سال 1401(مدیریت بحران)
اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آزمون غیر حضوری شهرداری- سال 1401(مدیریت بحران) 30510070
  • نظری: 20.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 20 ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: 250
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات: