آزمون غیرحضوری شهرداری- سال1401 (رفتار سازمانی) 30509672

تب‌های اولیه

ضمن خدمت
ضمن خدمت
آزمون غیرحضوری شهرداری- سال1401 (رفتار سازمانی)
اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آزمون غیرحضوری شهرداری- سال1401 (رفتار سازمانی) 30509672
  • نظری: 60.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 60 ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: 250
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

رفتار سازمانی

 بحران و مدیریت بحران

آشنایی با محدوده های شهری

توضیحات: