آیین نامه تضمین معاملات دولتی (مصوبه شورای فنی) 30496129

تب‌های اولیه

ضمن خدمت
ضمن خدمت
آیین نامه تضمین معاملات دولتی (مصوبه شورای فنی)
اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آیین نامه تضمین معاملات دولتی (مصوبه شورای فنی) 30496129
  • نظری: 4.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 4 ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: 20
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات: