غیرحضوری سال 1394 (کمیسیون های شهرداری،مهندسی ارزش،آشنایی با محدوده های شهری، اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری) 30495473

تب‌های اولیه

ضمن خدمت
ضمن خدمت
غیرحضوری سال 1394 (کمیسیون های شهرداری،مهندسی ارزش،آشنایی با محدوده های شهری، اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری)
اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : غیرحضوری سال 1394 (کمیسیون های شهرداری،مهندسی ارزش،آشنایی با محدوده های شهری، اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری) 30495473
  • نظری: 100.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 100 ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: 200
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات: