اصول آشنایی با کمیسیون های شهرداری ها 30495299

تب‌های اولیه

ضمن خدمت
ضمن خدمت
اصول آشنایی با کمیسیون های شهرداری ها
اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : اصول آشنایی با کمیسیون های شهرداری ها 30495299
  • نظری: 16.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 16 ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: 200
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات: