حقوق شهروندی در نظام اداری 30495266

تب‌های اولیه

ضمن خدمت
ضمن خدمت
حقوق شهروندی در نظام اداری
اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : حقوق شهروندی در نظام اداری 30495266
  • نظری: 8.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 8 ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: 190
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات: