خود امدادی و دگر امدادی 30494222

تب‌های اولیه

ضمن خدمت
ضمن خدمت
خود امدادی و دگر امدادی
اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : خود امدادی و دگر امدادی 30494222
  • نظری: 36.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 36 ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: 20
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات: