همایش کارآفرینی 30494133

تب‌های اولیه

ضمن خدمت
ضمن خدمت
همایش کارآفرینی
اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : همایش کارآفرینی 30494133
  • نظری: 5.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 5 ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: 20
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات: