مدیریت تخصصی اداری و منابع انسانی 30493987

تب‌های اولیه

ضمن خدمت
ضمن خدمت
مدیریت تخصصی اداری و منابع انسانی
اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : مدیریت تخصصی اداری و منابع انسانی 30493987
  • نظری: 40.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 40 ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: 50
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات: