ارزیابی در سوانح 1 ویژه تیم واکنش سریع ادارات 30493941

تب‌های اولیه

ضمن خدمت
ضمن خدمت
ارزیابی در سوانح 1 ویژه تیم واکنش سریع ادارات
اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : ارزیابی در سوانح 1 ویژه تیم واکنش سریع ادارات 30493941
  • نظری: 24.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 24 ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: 50
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات: