نجات اموال و بازدید آتش نشانان پنهان 30493921

تب‌های اولیه

ضمن خدمت
ضمن خدمت
نجات اموال و بازدید آتش نشانان پنهان
اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : نجات اموال و بازدید آتش نشانان پنهان 30493921
  • نظری: 8.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 8 ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: 200
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات: