نجات در فضای بسته 30493876

تب‌های اولیه

ضمن خدمت
ضمن خدمت
نجات در فضای بسته
اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : نجات در فضای بسته 30493876
  • نظری: 24.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 24 ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: 200
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: مرتضی جمالی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات: