دوره پایه جستجو و نجات شهری(آواربرداری) 30493759

تب‌های اولیه

ضمن خدمت
ضمن خدمت
دوره پایه جستجو و نجات شهری(آواربرداری)
اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : دوره پایه جستجو و نجات شهری(آواربرداری) 30493759
  • نظری: 12.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 12.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 24 ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: 50
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات: