دوره آموزشی cbrn 30493755

تب‌های اولیه

ضمن خدمت
ضمن خدمت
دوره آموزشی cbrn
اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : دوره آموزشی cbrn 30493755
  • نظری: 20.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 20 ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: 250
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

آشنایی با خطرات  شیمیایی، میکروبی، پرتوزاینده، هسته‌ای

توضیحات: