آزمون غیرحضوری شهرداری- سال1401 (رفتار سازمانی)

ضمن خدمت
ضمن خدمت
آزمون غیرحضوری شهرداری- سال1401 (رفتار سازمانی)
اطلاعات دوره
سرفصل: 

رفتار سازمانی

 بحران و مدیریت بحران

آشنایی با محدوده های شهری