غیرحضوری سال 1394 (کمیسیون های شهرداری،مهندسی ارزش،آشنایی با محدوده های شهری، اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری)

ضمن خدمت
ضمن خدمت
غیرحضوری سال 1394 (کمیسیون های شهرداری،مهندسی ارزش،آشنایی با محدوده های شهری، اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری)