آموزش آتش نشانان آتش نشانی شهر ایلام

آموزش آتش نشانان آتش نشانی شهر ایلام

برگزاری دوره آموزشی بدو استخدام  پرسنل آتش نشانی ایلام در سازمان آتش نشانی قزوین برگزار شد

 

برگزاری دوره آموزش تخصصی پرسنل آتش نشانی ایلام طی شش روز در مرکز آموزش سازمان آتش نشانی قزوین