اولین آزمون غیرحضوری سال 1399

اولین آزمون غیرحضوری سال 1399

برگزاری اولین آزمون غیرحضوری سال 1399 در سازمان آتش نشانی