برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت اصول تهویه در ساختمان های بلند مرتبه

برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت اصول تهویه در ساختمان های بلند مرتبه

این دوره طی دو روز و با هدف ارتقاء سطح مهارت آتش نشانان در تهویه  طبقات منفی و فوقانی ساختمان های بلند مرتبه برگزار گردید.

دوره آموزشی اصول تهویه در ساختمان های بلند مرتبه

برگزاری دوره اصول تهویه در ساختمان های بلند مرتبه برای 40 نفر از پرسنل عملیاتی سازمان