دومین سنجش علمی آتش نشانان

دومین سنجش علمی آتش نشانان

دومین آزمون علمی آتش نشانان عملیاتی سازمان آتش نشانی قزوین در دانشگاه علمی و کاربردی شهرداری برگزار شد

دومین آزمون علمی آتش نشانان عملیاتی سازمان آتش نشانی قزوین در دانشگاه علمی و کاربردی شهرداری برگزار شد