دوره آشنایی با وظایف شورای روستا، قوانین امور مالی شورای روستا و...

ضمن خدمت
ضمن خدمت
دوره آشنایی با وظایف شورای روستا، قوانین امور مالی شورای روستا و...