آزمون دوره آموزش غیرحضوری شهرداری(اصول و مبانی مدیریت بحران)- سال 1400

ضمن خدمت
ضمن خدمت
آزمون دوره آموزش غیرحضوری شهرداری(اصول و مبانی مدیریت بحران)- سال 1400