آزمون دوره آموزش غیرحضوری شهرداری(مدیریت دانش و یادگیری سازمانی)- سال 1400

ضمن خدمت
ضمن خدمت
آزمون دوره آموزش غیرحضوری شهرداری(مدیریت دانش و یادگیری سازمانی)- سال 1400