غیرحضوری سال 1399(آشنایی با تخلفات اداری، آشنایی با درآمدها و روش های افزایش آن در شهرداری ها، ارزیابی عملکرد کارکنان، ایمنی شهری)

ضمن خدمت
ضمن خدمت
غیرحضوری سال 1399(آشنایی با تخلفات اداری، آشنایی با درآمدها و روش های افزایش آن در شهرداری ها، ارزیابی عملکرد کارکنان، ایمنی شهری)