اصول نجات در حوادث آسانسور

ضمن خدمت
ضمن خدمت
اصول نجات در حوادث آسانسور
اطلاعات دوره
سرفصل: 

آشنایی با انواع آسانسورهای جدید

آشنایی با نحوه عملیات در انواع حوادث آسانسور