اصول مدیریت، تدارکات و انجام معاملات در شهرداری ها

ضمن خدمت
ضمن خدمت
اصول مدیریت، تدارکات و انجام معاملات در شهرداری ها