چگونگی ورود و حفظ و نگهداری و خروج اموال در شهرداری ها

ضمن خدمت
ضمن خدمت
چگونگی ورود و حفظ و نگهداری و خروج اموال در شهرداری ها