دوره بین المللی سطح 1 نجات تله کابین و سیژ(استاندارد ایراتا)

ضمن خدمت
ضمن خدمت
دوره بین المللی سطح 1 نجات تله کابین و سیژ(استاندارد ایراتا)
سرفصل: 

نجات مصدوم از تله سیژ و تله کابین