کارگاه آموزشی مدیریت استرس

ضمن خدمت
ضمن خدمت
کارگاه آموزشی مدیریت استرس
اطلاعات دوره
سرفصل: 

کاهش استرس شغلی

قلبه بر استرس هاس شغلی