کار در ارتفاع و نجات سطح یک (ایراتا)

ضمن خدمت
ضمن خدمت
کار در ارتفاع و نجات سطح یک (ایراتا)