اولین آزمون غیرحضوری سال 1399

برگزاری اولین آزمون غیرحضوری آتش نشانی قزوین در سال 1399